Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w domenie www.medlist.org
należącej do Red Studio z siedzibą w miejscowości Opypy
1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia drogą elektroniczną usług polegających na umożliwianiu usługobiorcom dostępu do elektronicznych wydań tytułów publikacji.
2. Pojęcia stosowane w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:
1. Usługi – usługi polegające na umożliwianiu Użytkownikom dostępu przez Internet do elektronicznych wydań tytułówpublikacji znajdujących się w ofercie medlist,
2. Medlist – Serwis prowadzony przez Red Studio, z siedzibą w Opypy (05-825 Grodzisk Mazowiecki), przy ul. Letniej 21a, NIP: 118-181-23-91, REGON: 141621796, adres e-mail: kontakt@medlist.org.
3. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność do czynności prawnych, odbiorca Usług,
4. Strona internetowa – serwis internetowy w domenie www.medlist.org, służący zawieraniu i wykonywaniu umów o świadczenie Usług.
5. Publikacja – wydawnictwo periodyczne zawierające materiały od wielu autorów i określoną tematykę,
6. E-book – tzw. e-książki, czyli książki w wersji elektronicznej. Książki mogą być zapisane w formacie plików PDF lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Medlist. Ebooki są sprzedawane w postaci plików cyfrowych lub w postaci nośników pamięci typu płyty CD itp.

3. W ramach Usług, serwis Medlist będzie umożliwiały Użytkownikowi dostęp do znajdujących się w ofercieMedlist elektronicznych wydań tytułów czasopism i książek, których treść jest taka sama jak wydań drukowanych, albo wzbogacona o dodatki tematyczne, promocyjne lub reklamowe. Medlist zastrzega, że wydania elektroniczne tytułów czasopism I książek mogą nie zawierać:
1. dodatków o charakterze reklamowym,
2. dodatków promocyjnych (materiałów na płytach CD, książek, map, przewodników itp.),
3. innych dodatków tematycznych.
4. Korzystanie z Usług jest możliwe pod warunkiem posiadania urządzeia, które spełnienia następujące wymagania techniczne:
1. dostęp do Internetu
2. zainstalowana przeglądarka internetowa
3. zainstalowany system operacyjny
4. pamięć RAM 512 MB lub większa,
5. miejsce na dysku – ilość wymaganego miejsca na dysku zależy od ilości pobranych e-wydań. Jedno wydanie e-publikacji zajmuje od 1 do 15 MB (mega bajtów).
5. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest w drodze przyjęcia przez Użytkownika oferty Medlist umieszczonej na stronie internetowej. Oferta Medlist wiąże Medlist dopóki jest umieszczona na stronie internetowej.
6. Przyjęcie oferty Medlist następuje poprzez rejestrację Użytkownika na stronie internetowej, złożenie zamówienia na wybrany tytuł czasopisma lub e-booka i dokonanie zapłaty według cennika Medlist.
7. Medlist przesyła Użytkownikowi pocztą elektroniczną potwierdzenie złożenia zamówienia na dostęp do wybranego tytułu czasopisma lub e-booka.
8. Po zawarciu umowy na świadczenie Usług Medlist przesyła Użytkownikowi pocztą elektroniczną potwierdzenie zawarcia umowy, w formie gotowego do druku zaświadczenia, z mechanicznie odtwarzanym podpisem przedstawiciela Medlist. W zaświadczeniu podaje się wszystkie istotne postanowienia umowy o świadczenie Usług.
9. Płatność za Usługi może być dokonana:
1. przelewem z rachunku bankowego Użytkownika,
2. kartą kredytową Użytkownika, przy pomocy serwisu internetowego eCard SA, funkcjonującego na stronie internetowej,
3. przekazem pocztowym.
10. Umowy o świadczenie Usług są zawierane na czas określony, zgodnie z ofertą Medlist, wedle wyboru Użytkownika.
11. Przyjmując ofertę Medlist Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz podać prawidłowe i prawdziwe dane przy rejestracji na stronie internetowej.
12. Przyjmując ofertę Medlist Użytkownik zgadza się na rozpoczęcie świadczenia Usług niezwłocznie po zawarciu umowy na ich świadczenie.
13. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, o którym mowa w art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r., na podstawie art. 10 ust. 3 punkt 1, 5 i 6 wymienionej ustawy.
14. Medlist zobowiązuje się dochować należytej staranności, aby przy użyciu stosowanych przez niego narzędzi informatycznych uzyskać względnie najwyższą jakość graficzną elektronicznych wydań tytułów czasopism oraz e-booków. Medlist zastrzega jednak, że wytworzenie wydania elektronicznego może powodować obniżenie – w stosunku do wydania drukowanego – jakości graficznej niektórych materiałów zamieszczonych w tytułach czasopism i e-booków udostępnianych w ramach Usług.
15. Jeden zamówiony dostęp do elektronicznego wydania danego tytułu czasopisma pozwala na pobranie z serwerów Medlist każdego numeru tego tytułu czasopisma (zarówno numeru aktualnego, jak i numerów archiwalnych) nie więcej niż trzy razy, przy czym nie jest możliwy dostęp z więcej niż jednego stanowiska komputerowego jednocześnie. Przez pobranie rozumie się każde rozpoczęcie pobierania i pobranie co najmniej 60% objętości danego numeru elektronicznego wydania tytułu czasopisma.
16. Każde kolejne pobranie elektronicznego wydania danego tytułu prasowego uniemożliwia dostęp do tego samego elektronicznego wydania tytułu prasowego pobranego wcześniej. W przypadku naprzemiennego korzystania z kilku komputerów każde kolejne pobranie elektronicznego wydania danego tytułu prasowego uniemożliwia dostęp do tego samego elektronicznego wydania tytułu prasowego pobranego wcześniej. Konsekwencją takiego zachowania jest brak możliwości archiwizowania wydań.
17. W ramach umowy o świadczenie Usług Użytkownik jest uprawniony do pobrania ze strony internetowej oprogramowania komputerowego służącego pobieraniu i odczytywaniu elektronicznych wydań tytułów prasowych, zaś Medlist udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z wymienionego oprogramowania w zakresie:
1. pobierania oprogramowania ze strony internetowej Medlist;
2. utrwalania oprogramowania na dyskach twardych komputerów Użytkowników,
3. korzystania z oprogramowania wyłącznie w celu zgodnego z umową o świadczenie Usług pobierania i odczytywania elektronicznych wydań tytułów prasowych.
18. Wynagrodzenie za udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania komputerowego zawiera się w wynagrodzeniu Medlist z tytułu świadczenia Usług.
19. Medlist zastrzegają możliwość wycofania ze swej oferty elektronicznych wydań poszczególnych tytułów czasopism. W takim wypadku umowa o świadczenie Usług w zakresie dotyczącym wycofanego z oferty tytułu prasowego, na okres przypadający po wycofaniu danego tytułu, ulega rozwiązaniu. Wynagrodzenie zapłacone Medlist przez Użytkownika za dostęp do elektronicznych wydań tytułu prasowego za okres przypadający po jego wycofaniu z oferty Medlist podlega zwrotowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
20. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji odnośnie świadczonych przez eGazety Usług, przesyłając treść reklamacji pocztą elektroniczną na adres: kontakt@medlist.org , albo listem poleconym na adres Medlist. Rozpatrzenie reklamacji i wysłanie do Użytkownika zawiadomienia o sposobie jej rozpoznania nastąpi w terminie 14 dni.
21. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Medlist w zakresie przewidzianym przepisami prawa oraz objętym zgodą Użytkownika wyrażoną przy rejestracji na stronie internetowej. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Wgląd w dane Użytkownika oraz ich poprawianie są możliwe ze strony internetowej.
22. Umowa o świadczenie usług może być zawarta tylko w języku polskim.
23. Użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z majątkowych praw autorskich do utworów składających się na elektroniczne wydania tytułów prasowych w zakresie przekraczającym dozwolony użytek utworów chronionych, określony przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
24. Spory mogące wyniknąć w związku ze świadczeniem Usług pomiędzy eGazetami a Użytkownikami nieposiadającymi statusu konsumentów rozstrzygnie sąd powszechny właściwy według siedziby Medlist.
25. W stosunkach między Medlist a użytkownikami mającymi status przedsiębiorców postanowień art. 661 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.
26. Niniejszy regulamin stanowi element oferty Medlist, dotyczącej świadczenia Usług.
27. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 03.11.20016 r.[:]